Här hittar du aktuell information om Ketju-projektet.

Ketju möjliggör digital identifiering av de som utsatts för coronaviruset.

Vad är Ketju?

People walking in public space

Ketju är en smarttelefonapplikation som möjliggör en digital identifiering av personer som utsatts för coronaviruset. Via Bluetooth -tekniken identifieras andra personer som också installerat Ketju -applikationen på ett anonymt sätt. På det sättet kan personer som utsatts för coronaviruset varnas och identifieras på ett kostnadseffektivt sätt.

Digital identifiering av personer som utsatts för coronaviruset ersätter inte spårning och testning som genomförs av hälsomyndigheter, utan stöder och gör den befintliga processen mera effektiv. Den avlastar hälso- och sjukvårdspersonalen och ger medborgarna ett konkret sätt att bekämpa epidemin.

Den tekniska och funktionella utvecklingen av applikationen främjas av teknologiföretagen Reaktor, Futurice och Columbia Road samt IT-säkerhetsföretaget Fraktal.

Distribuerad modell

Medborgarna laddar ner Ketju-programmet via en app-butik, och startar programmet alltid när de lämnar hemmet.

När A och B möts och mobilerna är nära varandra tillräckligt länge så registrerar appen mötet i A:s och B:s mobil.

C är så långt borta att mötet med A och B inte registreras i C:s app.

Appen registrerar mötet mellan telefonerna fullständigt anonymt, inga person- eller lokaliseringsuppgifter lagras i appen.

A som har symtom tar kontakt med läkaren och får en remiss till ett coronavirustest.

Läkaren ringer till A om det positiva resultatet. Samtidigt frågar läkaren om A använder Ketju.

Läkaren ger A en PIN-kod. När A matar in koden i appen så vidarebefordras informationen om smittan anonymt till andra som använder Ketju.

B:s app upptäcker att appen i en mobil som varit i närheten av B:s mobil har skickat ut en smittanmälan. Appen meddelar B att B eventuellt har smittats och anvisar B att ta kontakt med sin hälsostation.

C får inget meddelande eftersom hen inte har varit tillräckligt nära A för att utsättas för viruset.

Endast den som eventuellt har exponerats och som använder sig av appen får veta om att hen eventuellt har blivit exponerad, eftersom inte ens myndigheterna har tillgång till mötesuppgifterna.

Nyheter

Vasa centralsjukhus inleder ett pilotförsök där vårdpersonal testar Ketju-applikationen, som digitalt identifierar personer som utsatts för coronaviruset. Syftet med pilotförsöket är att testa Bluetooth-tekniken som används för att spåra coronavirusinfektioner. Fokusen ligger på den tekniska funktionaliteten i applikationen och dess grundsystem.

Pressmeddelande

Ofta ställda frågor

24.04.2020

För att kunna börja avveckla myndighetsdirektiv, så som karantän och utegångsförbud, behövs ett effektivt system för att minska risken för spridning av viruset och bromsa ner epidemin. Ett sådant system består av smittspårning, testning av dem som utsatts för viruset samt isolering av dem som fått diagnosen.

Många länder kan redan bekräfta en stor andel coronavirusinfektioner genom att utföra virustest, men smittspårning ställer till utmaningar. Manuell bokföring av smittkedjor utförd av hälsomyndigheter försvåras då mängden insjuknade personer ökar. Personer som konstaterats ha coronavirusinfektionen kan också ha svårigheter att komma ihåg alla möten de haft med andra människor.

Smarttelefonapplikationer som utvecklas för digital spårning av smittokedjor hjälper att identifiera personer som utsatts för coronavirussmittan. Hälsomyndigheterna kan följaktligen kartlägga och kontakta de utsatta. Dessa applikationer ersätter inte kontaktspårning och testning utförd av hälsomyndigheter, utan stöder och gör processen mera effektiv.

24.04.2020

Ketju-applikationen försnabbar och gör smittspårning mera exakt. Detta avlastar vårdpersonalen men ersätter inte spårning och testning som genomförs av hälsomyndigheter. Istället stöder och effektiviserar Ketju den befintliga processen och hjälper att rikta testresurser bättre. Informationen som applikationen samlar in är sannolikt mer exakt än vad en människa kan komma ihåg.

24.04.2020

Applikationen samlar in spår av personer som användaren möter, förutsatt att de också har installerat applikationen på sin telefon. Applikationen använder Bluetooth för att bedöma avståndet mellan användare.

Applikationerna svarar på anonyma anrop som skickas ut av en annan enhet som är i sökläge. Om användarna befinner sig inom en viss räckvidd tillräckligt länge, sänder applikationen ett anrop som andra enheter i sökläge svarar på. På detta sätt markeras mötet. Om en användare fått coronavirussmittan och detta bekräftas, rapporterar hen detta i applikationen. Personer som varit i nära kontakt med hen får ett meddelande om exponeringen för coronaviruset antingen av applikationen eller i vissa fall direkt från hälsomyndigheten.

8.05.2020

Appen spårar inte geografiska lägen utan håller anonyma register över andra smarttelefoner som påträffats under dagen då appen är påslagen. I den distribuerade modellen lagras information om möten endast på användarens egen telefon och kan inte nås ens av en myndighet utan användarens samtycke.

24.04.2020

Applikationer som använder Bluetooth övervakar eller lagrar inte information om telefonens geografiska läge. De markerar och lagrar endast möteshistoriken mellan Bluetooth-enheter på ett anonymt sätt. Möteshistoriken lagras endast i användarens telefon. Detta görs på ett sätt som hindrar även användaren själv av att se sin egen möteshistorik. Den kan endast nås av hälsomyndigheter i vissa fall, och endast med godkännande från applikationsanvändaren.

25.04.2020

Det finns i stora drag tre modeller: centraliserad, decentraliserad och en kombination av båda. Den viktigaste olikheterna mellan dessa är hur mycket information hälsomyndigheterna får om möten mellan användare.

I den decentraliserade modellen frågas användaren inte efter personuppgifter och hälsomyndigheterna ser inte heller användarens möteshistorik. Om användaren fått coronavirussmittan och detta bekräftas med diagnos, rapporterar hen detta till applikationen, som sedan skickar ett meddelande till de användare som hen mött inom senaste två veckor.

I den centraliserade modellen anger användaren sitt telefonnummer i samband med att applikationen laddas ner. Telefonnummer och möteshistorik samlas i ett krypterat och centraliserat myndighetsregister. Om användaren bekräftas ha fått coronavirussmittan med en diagnos, kommer hälsomyndigheten omedelbart att se användarens hela möteshistorik och telefonnumren till de utsatta.

I hybridmodellen kan användaren välja att förbli helt anonym, men hen kan lämna sitt telefonnummer till hälsomyndigheten vid eventuell exponering. Hälsomyndigheten kan sedan kontakta den utsatta personen för ytterligare åtgärder, till exempel virustestning och ett eventuellt karantänbeslut.

24.04.2020

Nej. Reaktor, Futurice och Fraktal har bedömt lämpligheten, fördelarna och riskerna med alla de olika modellerna, men myndigheterna bestämmer vilken modell och hurdan applikation som Finland tar i bruk.

24.04.2020

Vasa centralsjukhus inleder i maj ett pilotförsök för att testa tekniken som hjälper spåra coronainfektionskedjor. Pilotförsöket genomförs tillsammans med vårdpersonal med målsättningen att testa Bluetooth-tekniken som används för att spåra coronavirusinfektioner. Fokusen ligger på den tekniska funktionaliteten i applikationen och dess grundsystem.

I pilotförsöket används tjänsten av ett begränsat antal anställda vid Vasa centralsjukhus, som kommer att representera både medborgare och hälsomyndigheter i en testmiljö. Deltagare i försöket testar endast systemets tekniska funktionalitet och överlämnar inte till exempel sin patientinformation. Pilotförsöket omfattar inga riktiga patienter eller riktiga smittsamma sjukdomar.

Vid behov kan applikationen som utvecklats i pilotförsöket anpassas och utvidgas för landsomfattande användning.

24.04.2020

I det begränsade pilotförsöket som utförs i Vasa sjukvårdsdistrikt planeras för tillfället att tillämpas DP-3T -modellen, men slutgiltiga beslut har ännu inte fattats.

Kontaktpersoner

Verna Vuoripuro, Reaktor

+358407563088, verna.vuoripuro@reaktor.com


Arttu Tolonen, Futurice

+358414330243, arttu.tolonen@futurice.com

Verkställande organisationer

I samarbete med